Värdegrund

Spånga Blåband har två grundsatser:

  • drogfrihet
  • integration

Spånga Blåbands själ är mötet mellan människor. I Spånga Blåband är alla deltagare viktiga. Var och en ses som en tillgång. Alla är välkomna oavsett bakgrund som ålder, kön, etniskt ursprung, språk-kunskaper, utbildning, sexuell läggning eller funktionshinder. Tillsammans skapar vi bra mötes-platser för goda möten människor emellan. Vi ser alla som aktörer, som verkar tillsammans för ett öppet samhälle där alla får vara med.

Denna värdegrund gäller både den ideella och den professionella verksamheten, även om aktiviteterna inom den senare utgår från professionella metoder. Den utbildning och det stöd (coachning) som ges i den professionella verksamheten anpassas till de enskilda deltagarnas förutsättningar och behov.