Pension!
 

Allmän pension
Inkomstpension
18,5 procent av lönen betalar ARBETSGIVARE in varje månad av din lön till allmän pension. Av den summan går 16 procent går till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension.
Exempel: Om du tjänar 25 000 kronor i månaden har du en årsinkomst på 300 000 kronor före skatt betalar arbetsgivaren in 55 500 kronor per år.
* 7 500 kronor (PREMIEPENSION) får du placera själv i en fond.
* 48 000 kronor går till AP-fonderna (statliga pensionsfonder).
 
Pensionspengarna samlas i de statliga AP-fonderna. Det finns 7 AP-fonder. Tillsammans förvaltar de 1,5 biljoner kronor. Om det inte kommer in tillräckligt med pengar ett år för att betala ut alla pensioner, sänks pensionerna (”bromsen”).
 
68 200 kronor är INKOMSTBASBELOPPET 2021 (bestäms varje är av regeringen) Du får allmän pension för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (503 750 kronor) per år.
5 år är den minsta tid du måste ha arbetat i Sverige för att få någon allmän pension (FÖRVÄRVSVILLKORET) och ha fått en årslön på minst inkomstbasbelopp (2021: 136 400 kronor) före det år du fyller 70.
40 år måste du har arbetat i Sverige för att få full allmän pension. För varje år under 40 år dras 1/40-del av pensionen av. Exempel: Du har arbetat 30 år i Sverige. Då dras 10/40 eller ¼ av pensionen av.
 
Premiepension
Den del av pensionsinbetalningen (2,5 procent av lönen) som avsätts till premiepension går till fonder som du själv kan välja. Om du inte väljer, placeras pengarna i en statlig fond, AP7Såfa. AP7Såfa placerar alla dina pengar i globala aktier om du är högst 55 år. Från det år då du fyller 56 placeras en allt större andel av pengarna i räntefonder. Man kan när som helst byta fond. Man kan också placera pengarna i olika fonder. AP7Såfa har på senare år haft en bättre utveckling än genomsnittet för de privata fonderna, men man kan aldrig förutsäga hur någon fond utvecklas i framtiden.
 
PENSIONSRÄTT: För varje år du arbetar i Sverige får du pensionsrätt. Pensionsrätterna är grunden för hur stor din pension blir. Sjuk- och aktivitetsersättning samt a-kassa ger också pensionsrätt (de är inkomster som ersätter lön). 
 
Pension från andra länder
Din pension minskas om du får pension från ett annat EU-land eller EES-land eller Schweiz.
 
27 länder bildar Europeiska unionen (EU): Belgien, Bulgarien, Cypern1, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, 
3 länder bildar Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES): Island, Lichtenstein, Norge. Alla EU-länder räknas också som EES-länder.
1 land, Schweiz, har ett specialavtal med EU och EES.
1 land, Storbritannien, står också utanför EU, men vi väntar på mera information.
 
18 länder i Europa2 tillhör inte EU eller EES: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus (Vitryssland), Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, San Marino, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vatikanstaten. 
 
Garantipension
Den som har en pension UNDER 12 530 – ensamstående – eller 11 153 kronor – gift/samboende, kan få GARANTIPENSION. Garantipensionen blir höst 8 576 kronor per månad för ensamstående eller 7 690 kronor per månad för gift/samboende. Du kan under 2021 bo i annat EU-land, i ett EES-land eller i Schweiz och ändå få garantipension. Vi vet inte vad som händer 2022 och framåt.
 
Du får automatiskt garantipension om du säker allmän pension och den blir mycket liten eller ingen alls. Du kan söka garantipension från 65 års ålder.

[1] Enda asiatiska land som tillhör EU.
[2] Två länder, Turkiet och Ryssland, ligger både i Europa och Asien.

Garantipensionen blir aldrig högre om du väntar efter 65 års ålder med att ta ut den.
 
3 stöd om du har liten eller ingen pension
Om du söker stöd, måste du alltid ta upp följande inkomster:
 
1.  Inkomstpensionstillägg
NYTY! 
Om du får en allmän pension plus tilläggspension på totalt mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad före skatt och fyllt 65 år, får du ett inkomstpensionstillägg upp till 600 kronor per månad före skatt. Det gäller från och med september 2021. Du behöver inte söka tillägget. Det kommer automatiskt.
 
2.  Bostadsbidrag
Om du har inkomst (du skall ha tagit ut all pension) under en viss nivå och fyllt 65 år, kan du få bostadstillägg. Det spelar ingen roll om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa. Däremot kan andra tillgångar spela en roll (se nedan). Om du är gift/sammanboende räknas bägges inkomster och tillgångar ihop. Bara 15 procent av de som fick bostadstillägg 2011 hade en förmögenhet på över 100 000 kronor.
 
Bostadstillägget varierar mellan 1 och 6 450 kronor per månad. Du måste bo i Sverige för att få det.
 
Bostadstillägg ges bara till bostad i Sverige.
 
3.  Äldreförsörjningsstöd
Om du inte har någon pension eller en mycket liten pension och fyllt 65 år, kan du få äldreförsörjningsstöd. Inkomsten räknas alltid efter skatt. Du behöver inte sälja bostadsrätt eller villa för att få äldreförsörjningsstöd. Värde på bostadsrätten eller villan räknas inte in i förmögenheten.
 
Äldreförsörjningsstöd kan vara aktuellt för personer som inte bott tillräckligt länge i Sverige för att få en pension som går att leva på.  De flesta som får äldreförsörjningsstöd har en inkomst på 14 000 per månad. Observera att i inkomst ingår också inkomst av kapital, inkomsttillägg för förmögenhet (man. lägger till 15 procent till inkomsten för förmögenhet /ej bostad/ som överstiget 100 000 kronor för ensamstående och 200 000 för personer som lever samman. Fritidshus räknas in i förmögenheten.
 
Äldreförsörjningsstöd skall ge SKÄLIG LEVNADSNIVÅ. Det är 2022 6 181 kronor för ensamstående och 4972 kronor per månad för gift/samboende. I skälig levnadsnivå ingår:
·         livsmedel,
·         kläder och skor,
·         lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hy-
gien samt dagstidning och telefon
 
Du kan få högst 6 990 kronor per månad om du är ensamstående och 3 495 kronor om du är gift/samboende. Om ena parten bor på äldreboende, kan man räknas som ensamstående. 
 
Om du vistas utomlands längre en tre månader, kan äldreförsörjningsstödet påverkas. Du måste alltid anmäla längre utlandsvistelser.
 
Pensionen består av 2 delar:
·         Allmän pension.
·         Tjänstepension.

 
När kan man ta ut allmän pension?
Du kan ta ut allmän pension från och med att du fyllt 62 år (till och med den 31 december 2020 var det 61 år). Den lägsta åldern att ta ut allmän pension föreslås höjd till 63 år. OBS! Garantipension kan inte tas ut före 65 år.
MINUS. Den allmänna pensionen minskas med varje månad före 65 års ålder som du tar ut den.
PLUS. Den allmänna pensionen ökar för varje månad efter 65 års ålder som du väntar med att ta ut den 
 
OBSERVERA! Bestämmelserna om allmän pension håller på att ändras.

62 år: Du kan tidigast ta ut den allmänna pensionen när du fyllt 62 år (föreslås ändras till 63 år).

2026 införs antagligen något som man kallar ”riktåldern”. Den ålder då man kan ta ut allmän pension ändras när medellivslängden ändras.

Medellivslängden i Sverige var enligt Världshälsoorganisationen 2016:
82 år

(Turkiet 75 år, Grekland 81 år, USA 79 år, Bosnien och Hercegovina 77 år, Polen 77,5 år).
 
Tjänstepension
Tjänstepension betalas av arbetsgivaren enligt kollektivavtal. Ungefär 90 procent av alla anställda har kollektivavtal. Men arbetsgivare utan kollektivavtal eller avtal som motsvarar kollektivavtal har ingen tjänstepension.
 
Om du arbetar i kommunen, regionen eller staten har du alltid tjänstepension.
 
Om du inte har kollektivavtal bör du spara åtminstone cirka 5 procent av inkomsten för att få en egen fond som kan ge dig en pension som motsvarar tjänstepension.
 
När infördes allmän pension i Sverige?
Riksdagen beslöt 1913 att införa en allmän pension i Sverige. Det var bland de första länderna i världen. Pensionen var ganska låg, men den omfattade hela folket.
 
1958 beslöt riksdagen att införa en Allmän tilläggspension (ATP). Före dess hade tjänstemän ofta haft en tjänstepension i sina kollektivavtal, men inte arbetare. Beslutet i riksdagen om ATP togs med 1 rösts övervikt. Det var en ledamot i Folkpartiet som inte följde sitt partis linje att säga nej till ATP. ATP gav en ganska bra pension.
 
ATP avskaffades på 1990-talet. Men den som är född senast 1953 får en del av ATP, större del ju tidigare man född.
 
Rätt att vara kvar på arbetet:

  • Tills du fyller 68 år - från och med 2023 tills du fyller 69 år.
  • Du har rätt att arbeta hur länge som helst om du och arbetsgivaren kommer överens om det.
  • Om du har tagit ut ålderspension, minskar den inte även om du arbetar.

Från ålderspensionen dras vanligen 30 procent i skatt. Men om du arbetar läggs lönen och ålderspensionen ihop. Då kan du få högre skatt.
 
 
 
 

[1] Enda asiatiska land som tillhör EU.
[2] Två länder, Turkiet och Ryssland, ligger både i Europa och Asien.