Arbetsförmågbedömning

Arbetsförmågeutredningarna görs i nära samarbete med beställarna och deltagaren. Rehabgruppen på Spånga Blåband utgörs av arbetskonsulenten och läraren Goranka Lozanovic, diplomerad NLP-konsulent, psykiatriker Kerstin Ferngren och verksamhetsledare Ulla-Mai Ceder Lindberg som samordnare.

Utredningen innehåller följande moment:

Psykisk status 
Utredning av psykisk status genomför psykiatriker genom flera (3-4) samtal:

  • Utredning av sjukskrivningshistorik och bakomliggande orsaker som medicinsk status, livssituation, familjebakgrund, socioekonomisk situation, personlig historik och  arbetslivserfarenhet.
  • Psykiska funktioner, stressreaktioner och psykosomatik (i vilken omfattning påverkar möjlig psykisk problematik fysisk ohälsa).
  • Resurser, förmågor och motivation

Aktivitets- och arbetsförmågebedömning
Aktivitets- och arbetsförmågebedöming genomförs genom samtal med klienten samt genom praktiskt arbete på en av våra arbetsträningsplatser och/eller deltagande i undervisning.

I samtalet används en eller flera av följande instrument:

1. intervjuinstrument OCAIRS – ett instrument att systematiskt samla in, rapportera och analysera data om en persons aktivitetssituation och grad av anpassning till det dagliga livet.

2. självskattningsinstrument Min Mening – som är fokuserad på aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö, värderingar och prioriteringar.

3. självskattningsinstrument Dialog om arbetsförmåga - som ger en samlad bild av  individens resurser och begränsningar i förhållande till arbete och arbetsliv.

Alla tre instrumenten har sin teoretiska grund i The Model of Human Occupation.

Inom den praktiska träningen görs en bedömning av motoriken och processfärdigheten dvs.

  • bedömning av hur hälsosituationen påverkar olika arbetsmoment – stående – sittande arbetsuppgifter, resan till arbete, samarbetsförmåga, förmåga till självständigt utförande av arbete och problemlösning, initiativ förmåga, koncentration.

Den praktiska träningen omfattar en två veckors period med omfattning beroende på deltagarens hälsotillstånd

Medicinsk status: Bedömningen genomförs i samarbete med deltagarens vårdgivande läkare och sjukgymnast samt, om det är aktuellt, också specialistläkare

Under den tid som arbetsförmågebedömningen genomförs träffar vi klienten tillsammans med hans/hennes läkare och diskuterar den medicinska aspektens påverkan på arbetsförmågan. När aktivitets- och arbetsförmågebedömningen är klar skriver vederbörande läkare ett läkarutlåtande och diskuterar möjliga rehabiliteringsåtgärder om det är aktuellt.

Utlåtande och förslag till framtida insatser
Nedsatt arbetsförmåga
Om arbetsförmågebedömningsteamet bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till minst 25 % eller mer, utformas underlaget/rapporten så att den kan tjäna som underlag för ett beslut från Försäkringskassan. Om det framkommer från arbetsförmågebedömningen att en arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna leda till återskapande av arbetsförmågan, förslår vi också lämpliga åtgärder och vilka yrkesområden som skulle kunna vara aktuella.

Komma igång
Spånga Blåband har i sin nuvarande verksamhet en rad olika aktiviteter och insatser för människor som behöver komma igång på ett mjukt sätt.

Tidsram
Arbetsförmågebedömningarna utförs under 2-3 månader. Tidsramens längd är beroende av deltagarens hälsotillstånd. Det kan ibland ta längre tid innan hela utredningen är klar. Spånga Blåband fakturerar dock inte för mer än 3 månaders arbete.

Remitteringar till arbetsförmågebedömningar sker skriftligt enligt överenskommelse.

Adress:
Spånga Blåband
Skogängsvägen 59
163 41 Spånga
Tel 08-795 83 40
Mobil: 070-340 37 69/Ulla-Mai Ceder Lindberg