Sociala Företag

- har som ändamål att integrera människor som står långt  från arbets-
  marknaden i samhälle och arbetsliv

- skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
  väl dokumenterat sätt

- återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter

- är fristående från offentlig verksamhet

- binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets
  behov av tjänster

- driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum


Sociala Företag

- erbjuder produkter och/eller tjänster på marknaden med kvalitet som
  främsta konkurrensverktyg
- erbjuder stat och kommuner tjänster inom området rehabilitering och
  arbetsintegrering med kvalitet som främsta konkurrensverktyg

I många fall och på många områden konkurrerar man med andra företag på den lokala och offentliga marknaden om kunderna.

Som vilket företag som helst men med medarbetare som:

- har fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder
- nyss satt i fängelse
- nyss lämnat sitt missbruk
- är långtidssjuka
- är/nyss var - långtidsarbetslösa
- inte fått chans till kompetensutveckling
- inte har arbetslivserfarenhet
- osv

Källa Nutek:
http://www.socialaforetag.nu/